EQR SYSTEM – REVOLUCE VE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI

Žijeme v moderní datové době. Vývojáři se předhánějí ve tvorbě datových aplikací a chytrých řešení, z nichž mnohé jsou zdobné, ale pramálo účelné. Byla by ale škoda nepovšimnout si zcela nové a velmi profesionální iniciativy podporující záchranáře a lékaře urgentních příjmů v nejvážnějších situacích, kdy každá informace o pacientovi hraje roli v úspěšném dořešení úrazu nebo akutního stavu, ve kterém jej záchranáři na urgentní příjem přiváží. Aplikace bude pro prosazení v praxi potřebovat velkou osvětu, ale je v ní velký potenciál rozhodně nejen pro Českou republiku. Ostatně posuďte sami. 

PODSTATA PROJEKTU
EQR System je reakcí na neexistující centrální systém zdravotní dokumentace. Hlavní myšlenkou celého projektu je poskytnout informace o zdravotním stavu pacienta oprávněným osobám kdekoliv na světě, kde respektují Světovou zdravotnickou organizaci WHO, a tím zjednodušit práci jednotkám Integrovaného záchranného systému (IZS).
V případě potřeby je zejména za hranicemi zdravotní dokumentace prakticky nedosažitelná, což může komplikovat lékařské zákroky. Proto chceme vybudovat globální systém, který bude k dispozici všem kompetentním institucím a organizacím napříč zdravotnictvím u nás i v zahraničí. EQR System tak pomůže snížit dualizaci léků a opakovaná podstupování stejného vyšetření, ke kterému dochází například u rentgenu. Díky těmto pozitivům pacienti šetří své zdraví a stát své finanční prostředky, které zbytečně vynakládá na nepotřebná opakovaná vyšetření. Zároveň bude mít každý člověk možnost spravovat si svou lékařskou dokumentaci, a tak se bude moct lépe orientovat ve své anamnéze a více dbát na prevenci a pravidelné kontroly.
ZÁKLADNÍ FUNKCE EQR SYSTEM
V offline módu EQR umožňuje poskytnout základní osobní a zdravotní informace, které jsou zakódovány do tzv. QR kódu. Tento kód je přítomen na předem definovaných místech. Diagnózy jsou uváděny dle MKN-10 a léky podle klasifikace ATC, což umožňuje mezinárodní využití EQR System. Eliminace záměny uživatele je provedena tzv. crosscheckem, což je jedinečný znak/jedinečné místo na těle uživatele, které umožňuje jeho snadnou a rychlou identifikaci (např. tetování ve tvaru kříže na pravém předloktí atp.).
Online rozhraní EQR System umožňuje přímý vstup do EQR Karty, která je rozdělena do dvou úrovní: Uživatelské části a Náhledové části. Do Uživatelské části má přístup pouze uživatel, a to na základě zadání ID a svého hesla. Oproti tomu do Náhledové části se dostane
každý, kdo bude znát ID a PIN, který ale není totožný s heslem! ID a PIN jsou jedinečné přístupové kódy uvedené pod EQR kódem.
V EQR Kartě jsou uváděny podrobnější informace o lécích, diagnózách, alergiích, anamnézách a ošetřujících lékařích pacienta. Do EQR Karty je také možné vkládat přílohy s lékařskými zprávami, příbalové letáky užívaných léků, nezbytné informace a úkoly pro pečovatelské služby, návody k použití zdravotních pomůcek a další užitečné dokumentace. Platnost karty je šest měsíců a prodloužení její platnosti probíhá pouze jednoduchým zasláním speciální SMS zprávy. Cena této SMS na opětovnou aktualizaci EQR Karty se pohybuje v řádu několika desítek korun ročně. V kartě je vždy uvedeno datum poslední aktualizace pro lepší přehlednost a představu, jak jsou uvedené údaje aktuální, a tedy i validní.
Uživatel si může v Uživatelské části nastavit možnost viditelnosti záznamů zobrazovaných v Náhledové části. Při ztrátě či odcizení EQR kódu je možná rychlá blokace Náhledové části EQR Karty, kterou lze provést přes uživatelské rozhraní.
Využití EQR v krizových situacích
Jak již bylo řečeno výše, EQR je podpůrný systém určený nejen pro aktivní využití složkami IZS, ale pomůže i laické veřejnosti při poskytování první pomoci. Například v případě přítomnosti většího počtu osob u zraněného či jinými zdravotními problémy zasaženého jedince je možné, aby se jeden z přítomných, který v daný moment aktivně neřeší první pomoc dané osoby, zabýval EQR a pročítáním záznamů. Následná péče může být poskytnuta s ohledem na celkový zdravotní stav. ID a PIN je možné nadiktovat ještě dříve, než sanitka přijede na místo nehody, a tak je možné, aby se záchranáři připravili na zraněného již během cesty k němu. Při nehodách a zdravotních kolapsech může včasná znalost aktuálního stavu pacienta značně zjednodušit a zefektivnit péči o něj.
Obdobný postup při práci s EQR lze také využít, když sanitka odváží zraněného do nemocnice – lékaři mohou prostudovat záznamy pacienta ještě dříve, než se k nim fyzicky dostane. Zrychlí se tím příprava vhodné lékařské péče v nemocnici. EQR může také napomoct tzv. first responderům, kteří se mohou daleko snadněji zorientovat ve stavu postiženého, i když nemají dlouholetou praxi v oboru.

Celý článek v novém čísle Rescue report