Obchodní podmínky

Obchodní podmínky předplatného společnosti RESCUE Press, s.r.o.

 • 1
  Předplatné časopisů.
  Pod pojmem předplatné se rozumí distribuce časopisů na adresu zákazníka. Předem zaplacený počet vydání a počet kusů (výtisků) od každého vydání je doručován prostřednictvím doručovací služby. Cena předplatného pro jednotlivé tituly je stanovena předpisem předplatného pro každý titul samostatně a je do ní zahrnuto období, na které je předpis stanoven, počet vydání a cenu za 1 výtisk za uvedené období.
 • 2
  Smluvní vztah
  Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem vzniká zaplacením ceny předplatného a doručením této částky na účet nebo do pokladny vydavatele. Zaplacením předplatného dává zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • 3
  Ochrana osobních údajů
  Povinné osobní údaje, které zákazník distributorovi poskytne, budou používány pouze pro účely předplatného. Údaje mohou být poskytnuty pouze vydavateli časopisu, pro kterého distributor předplatné zajišťuje. Povinné osobní údaje jsou na elektronické objednávce označeny *( jméno, příjmení, ulice , č.org. č.popisné, pSČ, Město).
 • 4
  Objednávka
  Objednávku předplatného může zákazník učinit prostřednictvím kuponů a formulářů vydaných distributorem a platných v době použití, nebo předáním údajů potřebných pro vznik smluvního vztahu e-mailem, faxem, SMS, telefonicky nebo osobně. Pro bezchybné doručení předplacených výtisků je nutné distributorovi včas nahlásit změnu v adrese doručení. O ukončení předplatitelského období je zákazník včas informován a je mu nabídnuto pokračování na další období. Adresa plátce a adresa doručení nemusí být totožná. Předplacené výtisky od jednoho plátce lze zasílat i na více adres.
 • 5
  Úhrada předplatného
  Úhrada se provádí na základě vystavené zálohové faktury převodem, poštovní poukázkou, v hotovosti nebo jiným způsobem využívajícím další možnosti, v době vydání těchto obchodních podmínek ještě nepoužívané, kdy je možno spolehlivě prokázat úhradu na účet distributora. Každý zákazník má právo na vystavení daňového dokladu.
 • 6
  Zrušení předplatného
  Předplatné může být zrušeno výpovědí zákazníka (písemně, faxem, e-mailem) nebo jeho zákonného zástupce, a to s účinností od následujícího čísla vydání po doručení výpovědi, případně nezaplacením předplatného na další období. U předplatného prostřednictvím SIPO je předplatné nutno vypovědět nejpozději 2 měsíce před koncem předplatného. Jinak bude předplatné ukončeno až na konci dalšího předplatitelského období. Při předčasném ukončení předplatného ze strany zákazníka je zákazníkovi vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného po odečtení: administrativních nákladů vynaložených na zrušení předplatného nákladů na odeslání peněžní částky (převodem na účet nebo doručení poštovní poukázkou) rozdílu mezi cenou v prodejní síti a cenou předplaceného výtisku za každý doručený výtisk V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období.
 • 7
  Reklamace
  Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného výtisku, dodání neúplného výtisku, nekvalitně polygraficky zpracovaného výtisku, nevložení nebo poškození přílohy CD, DVD (netýká se reklamních příloh). Reklamaci je nutno uplatnit na adrese zákaznického servisu distributora. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do druhého dne po vydání následujícího čísla. Reklamace se vyřizuje odesláním náhradního výtisku na náklady distributora, a to v nejbližší možné lhůtě od přijetí reklamace.
 • 8
  Bonusy k předplatnému
  Za účelem propagace titulu a zvýšení zájmu o předplatné může distributor trvale nebo dočasně vyhlásit slevy a nabízet prémie ve formě dárků k předplatnému. Pravidla pro poskytování slev a dárků jsou uvedena na stránkách titulů a na webových stránkách vydavatele.
 • 9
  Výstavy a veletrhy
  Distributor má právo na výstavách a veletrzích stanovit tzv. akční nabídku ceny předplatného, která se liší od standardně uvedené ceny v ceníku zveřejněném na webových stránkách a v titulech vydavatele.
 • 10
  Obchodní sdělení
  Zákazníkovi jsou zaslána obchodní sdělení, která souvisejí s obsahem titulů distribuovaných distributorem, elektronickými prostředky (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Zákazník má právo toto zasílání odmítnout.
 • 11
  Servis
  Zákaznický servis je předplatitelům v pracovní dny k dispozici on-line v době od 8.00 do 16:00 hodin, nebo mailem na media@rescuemedia.cz.